МиМо гэрийг угсархад 2-3 хүн 60-80 минут зарцуулдаг